Foto kino klub FOKUS

Metlika

Vuzemski plesi in igre v Metliki

Trg svobode v Metliki, vsako leto na Vuzemski ponedeljek

 

28. marca so bili vuzemski plesi in igre vpisane v register žive kulturne dediščine.

 

 

Uteneljitev vpisa se glasi takole:

 

 "Vuzemski plesi in igre v Metliki, imenovani tudi metliško obredje, so pomemben del
družabnega življenja na območju Bele krajine in so pomemben vir za razumevanje
zgodovinskih procesov, pojavov ter njihove povezanosti s sedanjo kulturo. Prebivalci
Metlike jih prepoznavajo kot pomembno skupno dediščino, obredje pa je kot
pomembno sestavino kulture prepoznala, raziskala in dokumentirala tudi stroka.
Dediščina je v zadnjih dveh stoletjih doživela različne spodbude pri njenem življenju in
preoblikovanju, Metliška folklorna skupina Ivan Navratil jo kot nosilec v današnjem
času ohranja in prek svojih članov stalno prenaša tudi na mlajše generacije. Vsako
leto na velikonočni ponedeljek je metliško obredje v izvirnem času in prostoru (še
vedno v Metliki, čeprav s pungerta preseljeno na trg) javno predstavljeno, mogoče pa
ga je videti tudi v odrskih postavitvah ob drugih priložnostih."